1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť InsurePlus a.s., so sídlom Šulekova 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 376 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7158/B („My“ alebo „Prevádzkovateľ“) týmto poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane práv súvisiacich s takýmto spracúvaním („Zásady“).

1.2 Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre nás prioritou a spracúvanie osobných údajov sa považuje za prísne dôverné. S Vašimi osobnými údajmi sa preto nakladá v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

1.3 Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky s názvom https://www.insureplus.sk, ktorá ponúka základný prehľad služieb Prevádzkovateľa v oblasti finančného a poistného sprostredkovania vrátane kontaktného formulára, ktorý predstavuje efektívny spôsob prvého kontaktu a vzájomnej komunikácie medzi Vami ako klientmi alebo finančnými sprostredkovateľmi a nami ako Prevádzkovateľom („Stránka“).

1.4 Prevádzkovateľ Stránky získava, uchováva a využíva (a inak spracúva) osobné údaje najmä nasledujúcich dotknutých osôb:

 • (a) fyzických osôb, ktoré ako klienti alebo potenciálni klienti Prevádzkovateľa navštívili Stránku a odoslali kontaktný formulár Prevádzkovateľovi;
 • (b) fyzických osôb, ktoré ako finanční sprostredkovatelia spolupracujúci s Prevádzkovateľom a uchádzači o pozíciu finančného sprostredkovateľa, alebo záujemcovia o obchodnú spoluprácu v oblasti finančného a poistného sprostredkovania s Prevádzkovateľom odoslali prostredníctvom Stránky kontaktný formulár Prevádzkovateľovi; a
 • (c) návštevníkov stránky
  („Vy“ alebo „Dotknuté osoby“).

1.5 Jednotlivé účely, na ktoré sa konkrétne osobné údaje spracúvajú sú vymedzenú podrobnejšie v článku 3 týchto zásad.

2. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Na účely prístupu na Stránku môžu Dotknuté osoby vstupovať bez potreby zadania osobných údajov (ako napr. meno, adresa či e-mailová adresu). Avšak aj v tomto prípade dochádza k minimálnemu získaniu, zhromažďovaniu a ukladaniu osobných údajov bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť efektívny prístup na Stránku. Okrem toho Prevádzkovateľ na Stránke používa určité analytické postupy bližšie uvedené v týchto Zásadách alebo nevyhnutné pre správnu funkciu Stránky.

2.2 Cookies: Aby bolo možné Stránku usporiadať tak, aby pre Vás bola z užívateľského hľadiska čo najpríjemnejšia, Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje vo forme – ako mnoho iných známych spoločností – tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, ktorý používate. Tieto súbory pomáhajú identifikovať, čo návštevníci Stránky preferujú. Podrobné informácie o spracúvaní Cookies nájdete v Zásadách používania cookies.

2.3 Na účely poskytnutia informácii a poradenstva pre Vás, ako Dotknuté osoby, môžete využiť kontaktný formulár na Stránke. V rámci kontaktného formulára Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a obsah správy v kontaktnom formulári.

3. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 • (a) vybavenie kontaktného formulára – spracovanie požiadavky zaslanej v kontaktnom formulári a jej vybavenie;
 • (b) plnenie zákonných povinností – plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľom stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy; plnením zákonných povinností sa rozumie aj poskytovanie údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 • (c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa – zlepšovanie funkcionality Stránky, prispôsobovanie, nastavenie, zlepšovanie a rozvoj obchodných stratégii a ďalšie;
 • (d) ďalšie účely.

3.2 Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov k jednotlivým účelom spracúvania uvedeným v článku 3.1 sú:

 • (a) § 13 ods. 1 písm. b) Zákona; resp. článok 6(1) písm. b) GDPR;
 • (b) § 13 ods. 1 písm. c) Zákona; resp. článok 6(1) písm. c) GDPR;
 • (c) § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; resp. článok 6(1) písm. f) GDPR;
 • (d) niektorý z právnych základov podľa § 13 ods. 1 Zákona; resp. článok 6(1) GDPR.

4. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

4.1 Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať predovšetkým nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:

5. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Osobné údaje Dotknutých osôb bude Prevádzkovateľ bezpečne uchovávať v elektronickej alebo papierovej podobe. Prevádzkovateľ môže osobné údaje spracúvať manuálne alebo automatizovaným spôsobom.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom a spolupracovníkom Prevádzkovateľa.

6.2 Vaše osobné údaje môžu byť v rozsahu prípustnom právom odovzdané aj tretím stranám mimo spoločnosť Prevádzkovateľa. K týmto externým príjemcom môže patriť najmä:

 • (a) poverení poskytovatelia služieb, ktorí Prevádzkovateľovi na osobitnom zmluvnom základe poskytujú služby zahŕňajúce osobné údaje, ako aj ich subdodávatelia; a
 • (b) neverejné a verejné miesta, pokiaľ Prevádzkovateľa k takémuto prenosu viažu zákonné povinnosti.

7. SPRÁCÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ/EHS

7.1 Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha zásadne v rámci EÚ príp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

7.2 Iba v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb webových analýz môže dochádzať k zasielaniu informácií príjemcovi z tzv. tretích krajinách. Tretie krajiny sú krajiny mimo Európskej únie alebo krajiny neparticipujúce na Dohode o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých nie je možné predpokladať úroveň ochrany osobných údajov, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou v rámci Európskej únie.

7.3 Ak vysielané informácie obsahujú aj osobné údaje, potom pred takýmto odovzdaním Prevádzkovateľ zaistí, aby bola v príslušnej tretej krajine alebo u príjemcu v tretej krajine zaručená potrebná primeraná ochrana osobných údajov. Uvedené môže vyplývať najmä z tzv. Rozhodnutia o primeranej ochrane Európskej komisie, pomocou ktorého je pre určitú tretiu krajinu celkovo stanovená primeraná ochrana osobných údajov. Alternatívne, pri poskytovaní osobných údajov je možné vychádzať tiež z tzv. Štandardných zmluvných doložiek EÚ dohodnutých s príjemcom.

8. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie dosiahnutia uvedeného účelu, resp. oprávneného záujmu a ďalej po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú bol Dotknutou osobou udelený súhlas so spracúvaním údajov.

8.2 Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ podľa účelu spracúvania po dobu:

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

9.1 Ako Dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť u Prevádzkovateľa. Ide o právo (a) na prístup k osobným údajom, (b) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (c) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (e) na prenosnosť údajov a (f) právo namietať, po uznaní ktorého bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (g) právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

(a) Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo získať k Vašim osobným údajom prístup. V prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí bude Prevádzkovateľ oprávnený za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok alebo žiadosť odmietnuť (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).

(b) Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás Prevádzkovateľ spracúva nepresné alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Prevádzkovateľ opravu alebo doplnenie vykonáva bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

(c) Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz osobných údajov, Prevádzkovateľ vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) spracúvanie namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) to Prevádzkovateľovi ukladá zákonná povinnosť.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, Prevádzkovateľ osobné údaje zneprístupní, dočasne odstráni či uchová alebo vykoná iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné na riadny výkon uplatneného práva.

(e) Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe Vášho súhlasu alebo na základe Zmluvy, preniesol Vám, alebo tretiemu subjektu, môžete si uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by sa výkon tohto práva mohol nepriaznivo dotknúť práv a slobôd tretích osôb, Prevádzkovateľ Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.

(f) Právo namietať: právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V prípade, že Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutne oprávnený záujem na spracúvaní, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutých osôb, spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

9.2 V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv bude Prevádzkovateľ oprávnený si za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupe budete informovaní.

9.3 Kontaktným miestom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je sídlo Prevádzkovateľa. Informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám budú poskytované aj na e-mailovej adrese [info@insureplus.sk]. Rovnaké kontaktné údaje môžete využiť aj na uplatnenie Vašich práv. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva.

9.4 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi Prevádzkovateľ Dotknutým osobám tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby Dotknuté osoby mali objektívnu možnosť sa s nimi oboznámiť.

10. ÚČINNOSŤ

10.1 Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 1.7.2021.